[[devel]]

2012/9/3 susa wrote

-SprPythonでpythonのtkinterなど,各種モジュールを利用したい場合,
以下を行う必要がある.

-